Privacy policy

Introductie
Dit privacy beleid van TIPPIEZ BV is slechts van toepassing op de website welke eigendom is van TIPPIEZ BV. Dit privacy beleid is niet van toepassing op de dienstverlening welke is aangeboden via de App van TIPPIEZ BV. Gezien het feit dat de TIPPIEZ BV in beperkte mate gegevens verwerkt via haar website is het risico op een datalek en de schade hiervan beoordeeld als zeer laag.

  1. Algemeen

1.1 Inleiding
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, deze verordening heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Daarmee is een gemoderniseerde wetgeving van kracht geworden. De AVG is niet alleen van toepassing in Nederland maar ook in alle andere Europese landen en daar bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). TIPPIEZ BV voldoet aan de eisen voortkomend uit de AVG. In dit privacy beleid leest u meer over hoe TIPPIEZ BV omgaat met uw (persoons)gegevens.

1.2 Versie
TIPPIEZ BV, privacy beleid versie 2.0 van 12 mei 2021.

1.3 Versie historie en wijzigingen

Versie 2.0 betreft de definitieve versie.

1.4 Versiebeheer
Het beheer van dit privacy beleid berust bij Webdexter in opdracht van TIPPIEZ BV.

1.5 Rechten en vrijwaring
TIPPIEZ BV is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen in lijn met de eisen die de AVG stelt. TIPPIEZ BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing daarvan zonder enige vorm van toestemming van TIPPIEZ BV.

1.6 Copyright
© TIPPIEZ BV
Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van dit document zonder toestemming is niet toegestaan. TIPPIEZ BV zal zich verzetten tegen inbreuk op haar copyright en hiertegen juridische stappen ondernemen.

1.7 Merkbescherming
Het privacy beleid in deze vorm is een uitgave van het merk Webdexter. Webdexter is een beschermd merk en ingeschreven in het register van Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (Inschrijf nummer.: 0916539 Depot nummer.: 1243363). Webdexter zal zich verzetten tegen inbreuk op haar merkenrecht.

  1. Privacy beleid algemeen

2.1 Over het privacy beleid
TIPPIEZ BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze online diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening welke TIPPIEZ BV aanbiedt. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door TIPPIEZ BV worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u online aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over het privacy beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

  1. Over de gegevensverwerking
    Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

3.1 Contactformulieren
De gegevens die u via onze online formulieren aan ons beschikbaar stelt zullen slechts gebruikt worden voor dat doel waarvoor u deze beschikbaar heeft gesteld. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in een database op een webserver bij het datacenter van GoDaddy in Europa. Dit datacenter heeft alleen (beperkte) toegang tot uw gegevens wanneer toegang nodig is om ondersteuning te bieden bij technische klachten.

Indien TIPPIEZ BV onderhoud laat uitvoeren en/of een storing laat verhelpen door een derde partij zal dit gebeuren na dat er een verwerkersovereenkomst is opgesteld waarmee TIPPIEZ BV uw gegevens beschermt tegenover een door TIPPIEZ BV ingehuurde derde partij.

3.2 Hosting
De website van TIPPIEZ BV maakt gebruik van de hostingdiensten aangeboden door GoDaddy. GoDaddy zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. TIPPIEZ BV maakt geen gebruik van gerichte- en/of ongerichte mailings anders dan mailings waar expliciet toestemming voor is gegeven. TIPPIEZ BV stuurt alleen gerichte e-mail naar haar klanten welke nuttig en/of noodzakelijk is met betrekking tot de afgenomen diensten.

3.3 Payment processors
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in de App omgeving maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Er is tussen Mollie en TIPPIEZ BV geen verwerkersovereenkomst overeengekomen. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid, deze gegevens deelt u met Mollie buiten de omgeving van TIPPIEZ BV om. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

  1. Doel van de verwerking

4.1 Algemeen doel van de verwerking door TIPPIEZ BV
TIPPIEZ BV gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. TIPPIEZ BV gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en/of commerciële doeleinden. Wanneer u gegevens met ons deelt en TIPPIEZ BV gebruikt deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vraagt TIPPIEZ BV hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en TIPPIEZ BV of een eed of wettelijke verplichting.

4.2 Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van TIPPIEZ BV worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG.

4.3 Medewerking aan fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan TIPPIEZ BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is TIPPIEZ BV gedwongen uw gegevens te delen, echter zal TIPPIEZ BV zich, binnen de mogelijkheden die de wet biedt, daartegen verzetten.

4.4 Bewaartermijnen
TIPPIEZ BV bewaart uw gegevens zolang dit naar redelijkheid noodzakelijk is. Dit is van toepassing op de gegevens welke worden verzameld tijdens een bezoek aan de websites van TIPPIEZ BV en voor gegevens welke u verstrekt via online formulieren.

4.5 Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens TIPPIEZ BV worden verwerkt. TIPPIEZ BV legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt TIPPIEZ BV om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e- mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal TIPPIEZ BV u vragen zich te legitimeren. TIPPIEZ BV houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert TIPPIEZ BV geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht op verwijdering van uw gegevens, een onderbouwing hiervoor is niet nodig. Wanneer u dit verzoek indient bij TIPPIEZ BV zal dit te allen tijde worden gehonoreerd.

4.5.1 Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die TIPPIEZ BV (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van TIPPIEZ BV voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

4.5.2 Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die TIPPIEZ BV (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te laten passen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van TIPPIEZ BV voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt TIPPIEZ BV u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

4.5.3 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de gegevens die TIPPIEZ BV (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van TIPPIEZ BV voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt TIPPIEZ BV u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer zullen worden verwerkt.

4.5.4 Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die TIPPIEZ BV (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij uit te laten voeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van TIPPIEZ BV voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt TIPPIEZ BV u op het bij ons bekende e- mailadres afschriften of kopieën van al uw gegevens die TIPPIEZ BV heeft verwerkt of in opdracht van TIPPIEZ BV door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan TIPPIEZ BV in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

4.5.5 Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van TIPPIEZ BV. Als u bezwaar maakt zal TIPPIEZ BV onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal TIPPIEZ BV afschriften en/of kopieën van uw gegevens die TIPPIEZ BV laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

5 Getroffen beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens op een zo veilig mogelijke manier te kunnen verwerken zijn er verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen. Een deel van deze maatregelen worden hieronder beschreven, een ander deel van de beveiligingsmaatregelen wordt om veiligheidsredenen niet gepubliceerd.

5.1 Website
De websites van TIPPIEZ BV zijn voorzien van een volledige SSL-encryptie. Al uw gegevens die u via de website aanbiedt worden versleuteld naar de server verzonden. Meer informatie over dit certificaat kunt u raadplegen wanneer u op het slotje voor de domeinnaam in de adresbalk klikt.

Inloggen op de website is slechts mogelijk met softwarematige 2FA.

De websites van TIPPIEZ BV wordt automatisch geüpdatet naar de laatste versies van het besturingssysteem van deze websites. Daarnaast zijn de websites voorzien van een monitoringsysteem en worden IP-adressen die herhaaldelijk verkeerd inloggen en/of verdacht gedrag vertonen automatisch geblokkeerd. TIPPIEZ BV is in de mogelijkheid om op geografische basis IP-adressen te blokkeren bij onder andere cyberaanvallen.

Het internetverkeer op de websites van TIPPIEZ BV wordt door middel van een softwarematige firewall gecontroleerd. Gegevens over de website en mogelijke beveiligingsincidenten zullen worden gedeeld met Webdexter.

5.3 E-mail
TIPPIEZ BV maakt gebruik van een SSL beveiligde e-mail omgeving.

5.4 Webserver
De webserver waarop de website van TIPPIEZ BV voldoet aan de eisen op het gebied van beveiliging.

6 Cookies

6.1 Google Analytics
Via de websites van TIPPIEZ BV worden cookies aangemaakt van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. TIPPIEZ BV gebruikt deze dienst om bezoekersstatistieken bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. TIPPIEZ BV heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6.2 Cookies van derde partijen
Cookies van derde partijen, de zogenoemde 3rd party cookies, worden hieronder vermeld indien van toepassing.

6.2.1 Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram)
De website van TIPPIEZ BV maakt gebruik van doorverwijzingen naar social media websites. Deze websites maken gebruik van cookies waarop TIPPIEZ BV geen invloed heeft.

6.2.2 Functionele cookies
Deze website plaatst functionele cookies voor de werking van de website. Zonder deze cookies is het bezoeken van deze website niet of nauwelijks mogelijk, voor functionele cookies zal verder geen toestemming worden gevraagd.

7 Wijzigingen in het privacy beleid
TIPPIEZ BV en Webdexter behouden zich te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop TIPPIEZ BV reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt TIPPIEZ BV u daarvan per e-mail op de hoogte.

8 Datalek
Sinds 1 januari 2016 bestaat de verplichting om een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien nodig wordt het datalek ook aan betrokkenen gemeld. Daarbij is het noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen welke voorkomen uit de AVG. TIPPIEZ BV heeft vanwege de nieuwe AVG-verplichtingen beleid geschreven omtrent de verwerking, bewerking en opslag van persoonsgegevens en heeft tevens een datalek protocol opgesteld specifiek voor haar websites.

Dit privacy beleid geeft weer hoe TIPPIEZ BV uw gegevens verwerkt in het kader van de AVG en is slechts van toepassing op de website(s).

9 AVG contactinformatie
Gezien het feit dat het privacy beleid slechts betrekking heeft op de websites van TIPPIEZ BV kunt u met vragen contact opnemen via [email protected]

Scroll to top